Spring Tea – 2009 Photos

Theme: Tea Time in the Wild West